Morahn Bash on Project 48- Day 1

 English Follows*

הספקות האלה, הם לפעמים יוצרים בדידות כזו שקשה להסביר אותה.”  ברוך אגדתי”

כל הרקדנים היו לבדם בזירה
הכוריאוגרפים היו לבדם בחשכה
בכל העבודות בערב נכחה הבדידות

בחלקן זה נאמר במפורש, אבל ברובן, הבדידות הייתה שם בין השורות, בגוף, בנוכחות, במבט בעניים ובתת המודע של הרקדנים. כן, עסקו במורשת, בברוך אגדתי, באדם הישראלי החדש שביקש ליצור ובמחול היהודי ששאף לנסח. הן גם עסקו באוריינטליזם, באקזוטיקה של אגן הים התיכון שמתיישבת על רקדנית עם הכשרה מערבית משוכללת, בדיוקן של אגדתי, בפיזיות, בדימויים ובעיבוד של כל אלו לכאן עכשיו שבו אנחנו נמצאים ובשאלת שאלות על המקור של כל זה

אבל מעל לכל הייתה אותה בדידות שאגדתי מדבר עליה. אותה תוגה פנימית שתוקפת שמתחילים להופיע סדקים של ספק וסימני שאלה

 אותו חשש לא להיות מובן

.עם הבדידות שנלוות אליו

Comments

tegizgvzcf

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.